Vakıf Kuruluş Senedi

MESVAK-Mesudiyeliler Birliği Hizmet Vakfı

MESUDİYELİLER BİRLİĞİ HİZMET VAKFI VAKIF SENEDİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

VAKFIN ADI VE ÜNVANI              :

Madde 1- Vakfın Adı: MESUDİYE VE KÖYLERİ KÜLTÜR EĞİTİM VE TANITMA SOSYAL DAYANIŞMA VE HİZMET VAKFI’dır. Resmi senette yazılı “VAKIF” kelimesinden MESUDİYELİLER VAKFI anlaşılır.

VAKFIN MERKEZİ              :

Madde 2a- Vakfın merkezi İstanbul’dur. Vakıf yetkili mercilerden izin aldıktan sonra yurt içinde ve yurt dışında şube, acentelik ve bürolar açabilir.

VAKFIN ADRESİ                 :

Madde 2b- Vakıf kendi mülküne kavuşuncaya kadar adresi değişebilir, mevcut adresi “………………….” dir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

VAKFIN HUKUKİ DURUMU          :

Madde 3- Vakıf kendi idare heyetinden başka hiçbir yere bağımlılığı olmayan ancak 903 sayılı kanun ile belirtilen teftiş makamının denetimine tabi olan muhtar ve tüzel kişiliği haiz kurumdur.

VAKFIN AMACI                  :

Madde 4- Mesudiye ve Mesudiyelilerin mevcut ve gelecekteki iktisadi kültürel, doğal ve tarihi kaynaklarının değerlendirilerek korunması, geliştirilmesi, kalkınma ve eğitim problemlerinin incelenmesi ve araştırılması, bu konulara ait amaca uygun raporlar hazırlanarak çözüm yollarının ilgili kurum ve kuruluşlara önerilmesi gerekli iktisadi ve sosyal kurum ve işletmelerinin kurulması ve işletilmesi, Mesudiye ve köylerinin sevgisi ve Mesudiyelilik bilincinin geliştirilmesi, eğitim ve spor tesislerinin kurulması ve işletilmesi, vakıf amaçlarına konu olan değerlerin usul ve uluslararası düzeyde tanıtılmasıdır.

VAKFIN ÇALIŞMA KONULARI VE ETKİNLİKLERİ  :

MADDE 5- Mesudiye ve Mesudiyelilerin ekonomik, sosyal, kültürel eğitim, sağlık, turizm, spor, tanıtma ve çevre sorunlarını araştırmak ve çözüm yollarını bulmak için;

Bilimsel araştırmalar yapmak,
Seminerler, konferanslar, toplantılar, eğitici-öğretici kurslar düzenlemek, başka kişi ve kuruluşlarca düzenlenecek her türlü toplantılara temsilci göndererek katılmak,
Yasalar çerçevesinde eğitim-öğretim ve kültürel tesisleri kreş, yurt, pansiyon sağlık merkezi, özel hastaneler kurmak ve işletmek,
Yurt içinde ve yurt dışında Mesudiyeli öğrencelere burs vermek,
Vakfın amacına uygun tanıtım-reklam yapmak ve yaptırmak; dergi ve gazete ve kitaplar yayımlamak,
Dinlenme ve sosyal içerikli turistik ve sportif tesisler kurmak ve işletmek;
Mesudiye’de ve Mesudiyeliler arasında sporu teşvik etmek, turnuvalar düzenlemek ve ödüller vermek,
Vakfa gelir sağlamak amacı ile çeşitli ticari, sınai ve zirai şirketler ile kamu ortaklıklarının hisse senetlerini ortaklık paylarını satın almak, iştirak etmek ve ticari şirketler kurmak,
Mesudiye köylerinin folklor, kültür, turizm, el sanatları ve sosyal faaliyetlerini araştırmak, tanıtmak ve pazarlamak,
Mesudiye ve köylerinin tanıtımı için panayırlar, şenlikler ve festivalleri desteklemek ve bizzat katılmak, bu amaçlara uygun toplantılar ve paneller düzenlemek,
Mesudiye’nin doğal ve tarihi değerlerini tanıtmak, yaylalarını, ormanlarını, tarihi eserlerini korumak ve turizme kazandırmak için faaliyetlerde bulunmak,
Köyden kente, Mesudiye’den başka illere göçü önlemek için inceleme, araştırma yapmak ve yaptırmak, bu konuda çözüm önerileri hazırlayarak ilgili mercilere sunmak ve sonucunu takip etmek,
Yurt içi ve yurt dışında bulunan Mesudiyelilerin maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması için genel ve yerel idareler, kamu kurum ve kuruluşları ile vakfın amaçları doğrultusunda faaliyet ve temaslarda bulunmak,
Vakfa ve bağlı birimlerini hizmetleri geçenlere, önemli bağışlarda bulunanlarda ödüller vermek, onur listesine almak,
Yasalar çerçevesinde taşınır, taşınmaz mal varlığına bağış ve vasiyet sair ölüme bağlı sebepler ve tasarruflar yolu ile veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmak ve kullanmak. Sahip olduklarını satmak, gelirlerini ve karlarını tahsil ve sarf etme, mal varlığına dahil bir veya birden fazla taşınır veya taşınmazın veya gelirlerinin bir veya birçok yatırımlarda kullanma gerektiğinde ödünç alma veya verme, vakıf amaçlarının bir veya birkaçının veya tamamını gerçekleştirmek için faydalı ve lüzumlu bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve işlemleri sözleşmeleri Medeni Kanunun 46.maddesinde belirtildiği üzere yerine getirmek,
Vakfın çalışmaları ve işletmelerini faaliyetlerinden dolayı vergi muafiyeti talep etmek ve almak,


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VAKFIN ÖZ VARLIĞI, GİDERLERİ VE ÖZ VARLIĞIN ARTIRILMASI

VAKFIN ÖZ VARLIĞI         :

MADDE  7- Vakfın kuruluşundaki öz varlığı kurucu üyeler tarafından tahsis edilen 500.000.000,-TL.dir.

VAKFIN GELİRLERİ           :

MADDE 8- Vakıf ana senedinin 6.maddesi çerçevesinde miktar ve değeri sınırsız olarak satın alınan, tahsis, bağış, ölüme bağlı şartlı ve şartsız tasarruf yolu ile edinilen nakit, taşınır, taşınmaz mallar, nakil araçları, vakıf tarafından kurulan veya iştiraki bulunan şirket hisseleri, kar payları, intifa, sükuna hakları, yasa ve mevzuata uygun her türlü gelir kalemleri vakfın gelirlerini oluşturur.

Vakfın düzenli gelirleri, üyelerin vakıf üyeliğine kabul sırasındaki taahhütleri ile vakıf asil üyelerinin her yıl vakfa bağışlamayı taahhüt ettikleri bir altını karşılığı Türk lirasıdır.

ÖZ VARLIĞIN ARTIRILMASI        :

MADDE 9- Vakfın öz varlığı azaltılamaz. Vakfın çalışma konuları, etkinlikleri veya tasarrufları sonucu elde edilen gelirleri bir bölümünün vakfın öz varlığına eklenmesine Yönetim Kurulu karar verebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 VAKIF ÜYELİĞİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

VAKIF ÜYELİĞİ                   :

MADDE 10- Vakfın asil üyelik (kurucu asil üyelik, sonradan kazanılan asil üyelik) ve onur üyeliği olmak üzeri iki grup üyeliği vardır.

ASİL ÜYELİK                       :

MADDE 11- Kurucu üyeler (1/A numaralı liste) ve vakıf üyeliğine engel bulunmayan, vakıf amaçlarına yararı umulan ve en az iki vakıf üyesinin teklif ettiği gerçek veya kuruluş statüsüne göre izni olan tüzel kişiler Yönetim Kurulu kararı ile asil üye olma hakkına sahiptir.

MADDE  12- Adı geçen üyeler, vakfa beş adet cumhuriyet altını veya karşılığı Türk lirası vermeyi taahhüt etmiştir. Bu üyeler üyeliğe kabulünden itibaren altı ay içinde taahhütlerini yerine getirmek zorundadırlar. Yönetim Kurulu üyeliğine müracaatta bulunan kişilerin dilekçelerini takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında görüşerek karara bağlar, kabul veya ret kararını yazılı olarak ilgili kişiye bildirir.

ONUR ÜYELİĞİ                    :

MADDE  13- On ikinci maddedeki niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler ile vakfa yarar sağlayacağı umulan makam sahibi kişilere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile ONUR ÜYELİĞİ ve VAKIF ONURSAL BAŞKANLIĞI payesi verilebilir. Onur üyeliği manevidir. Makam sahiplerinin onur üyeliği 14/A maddesinde belirtilen sebepler veya ölüm sebebi ile sona erer.

VAKIF ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ        :

MADDE  14- Vakıf üyeliği aşağıdaki hallerde sona erer;

Vakıf amaçlarına aykırı hareket eden veya yüz kızartıcı suç işleyen üyelerin üyelikleri Yönetim Kurulunun 2/3 çoğunluğu ile askıya alınır ve Genel Kurul toplantı salt çoğunluğu ile sona erebilir.
Vakfa taahhüt ve tahsis ettiği meblağı 12.madde hükümlerince yerine getirmeyen üyelerin. Vakfa tahsis ettiği her yıl için bir adet cumhuriyet altını karşılığı takip eden ilk Genel Kuruldan üç ay öncesine kadar ödenmeyen üyelerin üyelikleri kendiliğinden düşer, Yönetim Kurulu taahhüdünü yerine getirmeyen üyelere bu taahhütlerini yerine        getirmeleri için Genel Kurul Çağrı mektubu ile birlikte bir mektup gönderir,
Gerçek asil üyelerden vefat edenler veya kısıtlananların kanuni mirasçıları, üyenin             vefatı veya kısıtlık altına alınışını takip eden altı ay içinde üyeyi kimin temsil edeceğini resmi belge ile vakıf genel sekreterliğine bildirirler. Vefat eden üye, sağlığında usulüne uygun vasiyetname düzenleyerek notere veya vakfa tevdi etmişse, temsile vasiyetnamede yazılı kişi yetkilidir. Vakıf üyesi tüzel kişileri bu tüzel kişilerin tayin ve tespit ettiği gerçek kişi temsil eder. Temsilcinin ismi her yıl vakfa yazılı olarak bildirilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Bu maddede yazılı usul hükümleri yerine getirmesi için ölen üyenin kanuni miracılarını vakıftaki temsilinin sağlanması için davetiye yazılır ve bir seçim dönemi beklenir. Eğer yerine getirilmezse anılan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.
MADDE 15- Vakıf üyeliği sona eren üyenin Genel Kurulda oy hakkı yoktur. Yönetim Kurulu, vakıf üyeliğini kaybedenlerin listesini düzenleyerek Genel Kurulun bilgisine sunar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

VAKIF ORGANLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

GENEL KURUL                    :

MADDE  16- Genel Kurulun oluşumu ve toplantıya çağrı şekli; Vakfın en yetkili organı olan Genel Kurul Vakıf asil üyelerinden oluşur. Genel Kurulu Vakıf Başkanı açar. Mümkün olmazsa Başkan Yardımcılarından biri veya Genel Sekreter açar. Olağan Genel Kurulun çağrısı üzerine iki yılda bir toplanır. Genel Kurulun toplantı günü ve yeri ile ilgili çağrı tüm asil ve onur üyelerine taahhütlü mektupla yapılır. Gerekirse gazete ilanı ile de yapılabilir.

MADDE  17- Olağanüstü Genel Kurul Yönetim Kurulu Üyelerinin 2/3 çoğunluğu veya Genel Kurul üyelerinin 3/5 çoğunluğu ile toplantıya çağırılabilir. Genel Kurul üyelerinin olağanüstü toplantı çağrısına Yönetim Kurulu uymak zorundadır. Veya Denetleme Kurulunun 3/5’i gerekçe göstermek suretiyle mahkeme kararı ile Olağanüstü Genel Kurul yapılabilir.

MADDE  18- Genel Kurul Toplantı Yeter Sayısı;  Oy hakkı bulunan asil üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda hiçbir nisap aramadan Genel Kurul toplanır. Toplantı nisabında 13.madde de sözü edilen onur üyeleri hesaba katılmaz.

MADDE  19-  Genel Kurul Divanı’nın Oluşumu; Genel Kurula katılan asil üyeler kendi arasından veya konuk olarak katılanlardan bir Divan Başkanı ve asil üyelerden bir Başkan Vekili iki yazıcı seçer. Görüşmeler kararlar yazıcılar tarafından tutanağa geçirilir. Divan Üyeleri tarafından imzalanır. Divanın görevi toplantı sununda tutanakların Yönetim Kurulu’na teslimi, Yönetim Kurulu o toplantıda seçilmişse Yönetim Kurulu Üyeleri’ne mazbatalarının verilmesi ile sona erer.

MADDE  20-  Genel Kurulda oy hakkı ; Genel Kurula katılan Vakıf Asil ve Onur Üyelerinin oy hakkı vardır. Ancak gerek vakıf asil üyeleri, toplantıya katılan asil üyelerden birine vekalet vererek oy hakkını kullanabilir. Ancak her asil üye vekaleten sadece bir oy kullanabilir Vekalet şekle tabi değildir. Vekalet noterden verilir. Onur üyeleri vekalet ile temsil edemezler.

MADDE 21- Organların Seçim Şekli; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu, Danışma Kurulu üyeliklerine aday olanlar tek liste halinde seçime girebilir. Kurullardan birine bireysel olarak aday olmak mümkündür. Seçimler gizli oy açık tasnifle yapılır. Seçimlere tek liste katıldığı durumlarda Genel Kurul açık oylamaya karar verebilir.

MADDE  22-  Karar Yeter Sayıları; Vakıf Ana Senedindeki gerekli değişiklikler için asil üyelerin salt çoğunluğunun oyu gerekir. Yasaların emredici hükümlerine aykırılık durumlarında veya yasa ve mevzuatlardaki değişikliklere, Ana Senedin uygunluğu konularında veya Genel Kurul toplantı çoğunluğu ile karar verebilir.

Kararlarda oyların eşitliği durumlarında oy hakkı bulunması halinde Divan Başkanı’nın oyu iki oy sayılır.

MADDE  23-  Genel Kurulun Yetki ve Görevleri;

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Danışma Kurulu Üyelerini seçmek gerektiğinden kısmen veya tamamen görevden almak.
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nu ibra etmek, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu raporlarını kabul veya reddetmek,
Vakfın amaç ve faaliyetlerinin en iyi biçimde gerçekleştirilebilmesi için gereken birim ve kadroları Yönetim Kurulunun teklifi ile kurmak veya kaldırmak.
Vakfın çalışma ve geliştirme programlarını ve bu programlar hakkındaki tetkik, kabul veya reddetmek,
Yıllık bütçe, kadro cetveli, bilanço, gelir-gider hesabını kabul veya reddetmek,
Hak ve menfaatlerini hal eder olan üyelerin itirazlarını son mercii olarak karara bağlamak,
Yasaların ve Vakıf Senedi’nin verdiği diğer bütün yetkileri kullanmak,

YÖNETİM KURULU            :

MADDE  24- Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen 7 asil, 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri mazbatalarını aldıktan sonra, kendi aralarında, Bir Başkan, Bir Başkan Yardımcısı, Bir Genel Sekreter, Bir Sayman seçer, Diğer Başkan Yardımcısını Vakıf Başkanı seçer,

MADDE  25- Yönetim Kurulu toplantılarında Başkan olmaması halinde Başkan Yardımcısı, olmaması halinde sırasıyla diğer Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter Başkanlık eder. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Toplantı Başkanının oyu iki oy sayılır. Yönetim Kurulu yılda en az 12 kez toplanmak zorundadır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak arka arkaya üç kes katılmayan veya aralıklı olarak yılda 6 kez katılmayan Yönetim Kurulu Üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer. İlgili üyenin bu devamsızlığı üyeliğinin düştüğü son toplantıda görüşülür ve ilgili üyeye keyfiyet taahhütlü mektup ile bildirilir. İlgili üye mazeretini takip eden Yönetim Kurulu toplantısına kadar belgeleyemezse  düşme kesinleşir. Karar Defterine işlenir.

MADDE  26-  Yönetim Kurulu, vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli bütün işleri yapmakla görevli olup, vakfı temsile yetkilidir. Vakfı kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Vakıf Ana Senedi Hükümlerine uygun olarak idare etmekle sorumludur. Vakfın tüm icarı ve idare işleri konusunda Yönetim Kurulu görevli ve etkili olup, bu işlerin yapılmasından gösterilen ihmal, savsaklama, kast gibi davranışlardan dolayı Genel Kurula karşı sorumludur.

DENETLEME KURULU      :

MADDE  27-  Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından veya çoğunluğu kendi üyesi olmak kaydıyla dışarıdan üç asil üç yedek üye Denetleme Kurulu Üyesi olarak seçilir. Yılda en az bir kere vakıf gelir-giderlerini, maliye kayıtlarını inceler, görüş ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu’na iki yıl sonunda ise Genel Kurula rapor halinde sunar. Denetleme Kuruluna yeniden seçilmek mümkündür. Ancak Genel Kurulca ibra edilmesi şarttır.

DİSİPLİN KURULU              :

MADDE  28-  Genel Kurul Üyelerinin kendi aralarından seçtikleri üç asil üç yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu Üyeleri kendi aralarından bir başkan bir raportör seçer. Görev süresi iki yıldır. Bu Kurul Vakfın menfaat ve amaçlarına aykırı fiil ve davranışlarda bulunan üyelerle ilgili tahkikat ve inceleme yapar. İhtar, görevden veya üyelikten geçici veya sürekli uzaklaştırma kararları verebilir. Kararlar 2/3 çoğunlukla verilir. Ve verilen kararlar Yönetim Kuruluna bildirilir. Bu kararlar Genel Kurulun onayı ile kesinleşir. Disiplin Kurulu Üyeleri Genel Kurulda bu kararların oylanmasında oy kullanmazlar.

DANIŞMA KURULU            :

MADDE  29-  Vakıf Üyesi olma zorunluluğu yoktur. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen üye sayısından fazla olmamak kaydı ile gerek görüldüğünde Vakıf Üyeleri arasından veya dışarıdan Danışma Kuruluna üye seçebilir.

Danışma Kurulu Vakıf Amaç ve konuları hakkında inceleme ve araştırmalar yaparak Yönetim Kuruluna tavsiye ve tekliflerde bulunur. Her Yıl Aralık ayında toplanarak yıllık çalışmalarını bir rapor haline getirir ve Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu Ocak ayı içinde yapacağı toplantıya Danışma Kurulu Üyelerini de çağırarak ortak bir değerlendirme yapar. Danışma Kurulu toplantılarını salt çoğunlukla yapar. Kararlarını da katılanların çoğunluğu ile alır.

 

ALTINCI BÖLÜM

SON HÜKÜMLER, GEÇİCİ MADDELER

SON HÜKÜMLER

VAKFIN SONA ERMESİ                 :

MADDE  30-  Yasalar ve koşullardaki değişmeler sebebiyle vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi mümkün olmazsa, idari denetim de dikkate alınarak Genel Kurulun fesih kararı ile vakıf sona erer. Bu halde vakfın mal varlığı Genel Kurul Kararı ile vakıf amaçları ile paralel amaçlı benzer kurum ve kuruluşlara devredilir.

EK MADDELER                               :

EK MADDE  1- Vakfın 12.maddesinde sözü edilen 1/A numaralı listedeki gerçek kişiler şunlardır.   1- Nazım ÖZDEMİR,2- Rüşat AYDOĞAN, 3-Yaşar CELEP, 4- İsa BAŞALAN, 5-  Hüseyin YILMAZ, 6- Coşkun YILMAZ, 7- Seyfi KESKİN,      8- Osman KARAKUŞ,

9- Rafet OKUTAN, 10- Mehmet Veli ERİÇOK, 11- Hasan ÖZGÜL, 12- Alaittin KOÇ,

13- Mehmet Gürsel GÜVEN, 14- Yüksel EROL, 15- Fazlı ÇOŞKUN, 16- Demirhan BEKTAŞ, 17- Fikri OKUT, 18- Ayhan OKUTAN, 19- Yunis ÖNDİN, 20- Halis ÖZTÜRK, 21- Bayram AYDOĞAN, 22- Ertaç ERİBOL, 23- Aydın ÖZGÜL, 24- Zikri YAZKAN, 25- İsmail YAZKAN, 26- Sezai POYRAZ, 27- Osman GÜNEŞ, 28- Hasbi ÖZGAN,  29- Eyüp AYDIN, 30- Azmi ŞENER, 31- Zeki ÖZTÜRK,

GEÇİCİ MADDELER                       :

MADDE  1- Mesudiyeliler Birliği Hizmet Vakfı ilk geçici Yönetim Kurulu aşağıda isimleri bulunan kişilerden oluşmuştur.

            BAŞKAN                   :  Yaşar CELEP

            BAŞKAN YRD.         :  Hasan ÖZGÜL

            BAŞKAN YRD.         :  Yüksel EROL

            SEKRETER              :  Alaittin KOÇ

            SAYMAN                  :  Halis ÖZTÜRK

            YÖN.KUR. ÜYE        :  Ertaç ERİBOL

                                             :  İsa BAŞALAN

                                             :  Hüseyin YILMAZ

                                             :  Mehmet Gürsel GÜVEN

                                             :  Ayhan OKUTAN   

                                             :  Fazlı COŞKUN

                                             :  Demirhan BEKTAŞ

                                             :  Coşkun YILMAZ

                                             :  Osman KARAKUŞ

                                             :  Bayram AYDOĞAN

                                             :  Eyüp AYDIN

DENETLEME KURULU       :  Mehmet Veli ERİÇOK      

                                             :  Yunis ÖNDİN

                                             :  Zikri YAZKAN

DİSİPLİN KURULU              :  Aydın ÖZGÜL

                                             :  Seyfi KESKİN

                                             :  Fikri OKUT

Geçici Yönetim Kurulu Vakıf Kuruluncaya kadar, vakfı temsile haizdir ve vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Kurucular Kurulunu toplamaya yükümlü olup, bu süre içinde vakıf senedinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

MADDE  2-  Bu vakıf tescili için her çeşit işlemleri yapmak üzere mahkemelerde, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğü, Başbakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Noterler, Bankalar, ilgili Belediyeler ve Resmi ve Hususi dairelerde işleri yapmaya, vakfın kesin olarak kuruluşunun tamamlanmasına kadar …………………… yetkili kılınmıştır.

MADDE  2.1.A- İşbu vakıf ana senedi Genel Kurulca onaylanıp Vakıflar Genel Müdürlüğünce tasdik edildikten sonra yürürlüğe girer.